ma. jul 15th, 2024

Zakelijke Blog

Zakelijk Nieuws

Wat is mijn webwinkel waard? Webwinkel verkopen

De waarde van uw webshop is een onderwerp waar u waarschijnlijk niet iedere dag mee bezig bent: Uw dagelijkse orderafhandeling en klantenservice krijgen waarschijnlijk meer aandacht. Toch is het verstandig om met regelmaat even stil te staan bij de waarde van uw webwinkel. Ook wanneer er geen plannen zijn om uw shop op korte termijn van de hand te doen, levert het uitvoeren van een waardering vaak goede tips op waarmee u de shop verkoopklaar kunt maken en stap voor stap de waarde kunt verhogen.

Er zijn diverse manieren om de waarde van een onderneming te bepalen t.b.v. een webshop verkopen. Wij komen vaak bepaalde vuistregels tegen. Een veel voorkomende vuistregel is bijvoorbeeld ‘2 keer de jaarwinst’. Per situatie zal er dan een opslag of een korting worden onderhandeld op basis van de individuele situatie van de webshop.

Deze vuistregel rekent natuurlijk makkelijk, maar er zitten ook nadelen aan vast: Denk aan het breed te interpreteren begrip ‘winst’. Een ander nadeel is dat deze methode naar de historie van een shop kijkt, terwijl een koper (terecht) met name geïnteresseerd is in de toekomstige inkomsten van een webshop.

Dat is ook de reden dat de meeste valuators de waarde van MKB-ondernemingen bepalen aan de hand van een andere methode: De Discounted Cashflow (DCF) methode.

Discounted Cashflow

Om teleurstelling te voorkomen zal ik nu maar alvast melden dat volledig objectieve waardebepalingen niet bestaan. Er zijn diverse methodes en iedere methode heeft een andere uitkomst. Bovendien is er binnen de methodes ruimte voor perceptie op een begrip als ‘risico’. (en dat de perceptie van koper en verkoper vaak niet overeenkomen zal duidelijk zijn)

De DCF-methode is echter wel de meest geaccepteerde methode, mede omdat er wordt gekeken naar de toekomstige kosten en baten. Met deze DCF methode worden toekomstige kasstromen gewaardeerd en ‘contant gemaakt’ door te berekenen welke kosten er gemaakt moeten worden om die kasstromen daadwerkelijk te realiseren.

De redenering hierachter is dat ‘huidig geld’ meer waarde heeft dan ‘toekomstig geld’. Bedenk daarbij of u liever nu op dit moment 200 euro in uw zak heeft, of pas over een jaar met alle tussenliggende risico’s van dien. Met andere woorden, de toekomstige 200 euro heeft nu op dit moment minder waarde dan de 200 euro in uw zak. Hoeveel minder, dat hangt af van verschillende (deels aangenomen) risicofactoren die we in dit artikel verder zullen toelichten.

De berekening van de Discounted Cashflow

Volgens de DCF methodiek wordt de waarde bepaald aan de hand van 3 elementen: Tijd, Geld en Onzekerheid (risico). Dat komt in de methodiek naar voren aan de hand van 2 variabelen:

1. De verwachte jaarlijkse vrije kasstromen

2. De kosten van het geïnvesteerde vermogen (de ‘kostenvoet’)

In de formule komen de elementen en variabelen als volgt terug:

De formule geeft ruimte voor een planperiode en een restperiode. Zelf werken wij voor webwinkels vaak met een planperiode van 3 jaar met een beperkte restperiode. Daar valt over te discussiëren, maar met de vele ontwikkelingen waar webshop(houder)s mee te maken hebben is 3 jaar vooruit kijken vaak al een hele kunst en zijn weinig kopers bereid om over een langere periode de cashflow contant te maken.

De vrije kasstroom valt te berekenen door de EBIT (omzet minus de kosten van gewone bedrijfsuitoefening: de bedrijfswinst) te corrigeren voor afschrijvingen, rente, onttrekkingen aan de voorzieningen, mutaties in het werkkapitaal en (des)investeringen. Dit klinkt lastiger dan het is: Voor veel webwinkels spelen deze correcties slechts ten dele (er is bijvoorbeeld geen geld geleend).

De kostenvoet van het geïnvesteerde vermogen wordt vervolgens bepaald aan de hand van de risicoloze rente (Rf – standaard 2%) + de marktpremie voor investeringen in aandelen (Rm – standaard 5,5%). Daar tel ik vervolgens een algemene risicopremie bij op voor webshops (Rs – standaard 7%) die vervolgens wordt gecorrigeerd voor de sterke & zwakke punten van een specifieke webshop (Ru).

Uitwerking

Stel, de vrije kasstroom van een webshop wordt op basis van het aanwezige business plan met prognoses ingeschat voor jaar 1 op €30.000, voor jaar 2 op €40.000 en voor jaar 3 op €35.000.

Om de correctie op de risicopremie vast te stellen bekijken we de webshop nader: Deze is bijvoorbeeld bovengemiddeld afhankelijk van derden, doordat veel advertenties worden ingekocht bij Beslist en Adwords. Bovendien draait de shop op basis van dropshipping en heeft het geen uniek assortiment. Verder is de shop gebaseerd op een generiek platform dat eenvoudig overdraagbaar is. (ik noem een aantal willekeurige elementen die ik van invloed op de premie vind) Hiermee komen we met dit voorbeeld uit op een totale premie van 2%+5,5%+7%+9%=23,5%.

Bovenstaande formule wordt dan als volgt uitgewerkt:

Waarde = + +

De waarde van de webwinkel in dit voorbeeld wordt hiermee bepaald op +/- €69.000.

Een aantal aandachtspunten bij deze berekening:

Een veelgemaakte fout is dat webshophouders de vrije kasstromen niet corrigeren voor hun eigen uren en dat is wel de bedoeling: Uw uren zijn ‘kosten’ die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsuitoefening.

Waardebepaling is geen exacte wetenschap: Er zijn subjectieve factoren in het spel zoals de verschillende risico’s. Die zijn niet keihard te maken en de koper zal deze veelal hoger inschatten dan de verkoper. Maar inhoudelijke waardebepalingen zoals de DCF bieden wel goede handvatten doordat ze aan de hand van een businessplan de waarde bepalen: Dan is er inhoudelijke discussie tussen koper en verkoper mogelijk en dan is het makkelijker om tot elkaar te komen.

‘Waarde’ komt in de praktijk dan ook vaak niet overeen met ‘prijs’: De waarde is het bedrag dat is berekend aan de hand van de toekomstige inkomsten, gecorrigeerd voor risico en termijn. De prijs is het bedrag dat koper en verkoper uiteindelijk overeenkomen en dit bedrag is het resultaat van onderhandeling.

Leestip: Zou Thrasio jouw bedrijf willen overnemen?

Afsluitend

Hopelijk biedt dit artikel de lezer wat houvast m.b.t. de bepaling van de waarde van zijn of haar webwinkel. Er leiden vele wegen naar Rome en de weg die wij volgen is er één van. Uiteindelijk gaat het erom dat er op een navolgbare wijze een waarde kan worden bepaald waar zowel koper als verkoper iets mee kan. De prijs die ze vervolgens afspreken is natuurlijk een tweede.